Leagan Gaelige

Is comhlacht reachtúil é Comhairle Spóirt na hÉireann ar a bhfuil freagracht as spreagadh, cur chun cinn, forbairt agus comhordú spóirt in Éirinn. Tá an Chomhairle ag leanúint trí cinn de phríomhstraitéisí chun a spriocanna a bhaint amach do spóirt ardfheidhmíochta agus do spóirt áineasa in Éirinn.


Rannpháirteacht- ag cur deireadh leis na bacanna ó thaobh a bheith rannpháirteach i spórt, ag tabhairt deis do líon níos mó daoine a bheith rannpháirteach agus an rannpháirteacht sin ag leanúint ar aghaidh ar feadh a saoil. Feidhmíocht- ag cruthú timpeallachta le go mbeidh daoine aonair in ann a gcumais spóirt a fhorbairt. Sármhaitheas- d'fhonn cabhrú le fir agus mná na hÉireann atá chun tosaigh sa spórt sárthorthaí ar bhonn domhanda a bhaint amach ar mhodh cóir eiticiúil.


Tá an Chomhairle freagrach as straitéisí a fhorbairt chun cur le rannpháirtíocht i spórt áineasa agus comhordú a dhéanamh ar fheidhmiú na straitéisí sin ó thaobh gach comhlachta iomchuí a bhfuil baint acu le spórt áineasa a chur chun cinn. Tacaíonn an Chomhairle le bunú na gComhpháirtíochtaí Spórt Áitiúil ar fud na hÉireann chun forbairt spóirt a chomhordú agus a chur chun cinn Féachann an Chomhairle ar na comhpháirtíochtaí seo mar an mheicníocht is fearr chun spórt áineasa a sheachadadh ar an líon is mó daoine.


Gníomhaíonn Comhairle Spóirt na hÉireann mar acmhainn do Chomhlachtaí Rialaithe Náisiúnta Spóirt (NGBanna). Ceann de thosaíochtaí Chomhairle Spóirt na hÉireann ná NGBanna na hÉireann a láidriú agus a fhorbairt agus féachann an Chomhairle orthu amhail is go bhfuil siad ag cuidiú le fís na Comhairle a bhaint amach go háirithe tríd na straitéisí "cumais a fhorbairt" agus "caighdeáin dhomhanda".


Bhunaigh Comhairle Spóirt na hÉireann le gairid Clár Feabhsaithe na hAithne, cur chuige dhá bhealach chun a chinntiú go bhfuiltear ag tabhairt faoi riachtanais fhadtéarmacha agus ghearrtéarmacha spóirt ardfheidhmíochta. Tríd an Scéim Cártála Idirnáisiúnta, tairgeann Comhairle Spóirt na hÉireann pacáiste cuimsitheach tacaíochta dár scoth-lúthchleasaithe Is é cuspóir na Scéime na tallainn atá ag teacht chun cinn a spreagadh agus a chothú agus soláthraíonn an Chomhairle réimse cuimsitheach tacaíochtaí do scoth-lúthchleasaithe na hÉireann. Tairgtear tacaíocht shuntasach airgeadais dóibh ó thús a ngairme agus bíonn réimse iomlán seirbhísí leighis agus eolaíochta spóirt ar fáil dóibh freisin.


Laistiar de thosaíochtaí straitéiseacha Chomhairle Spóirt na hÉireann tá an chóir agus cinní a dhéanamh go héifeachtach mar choincheapanna. Faoin gceannteideal 'Cóir' tá an Chomhairle ag feidhmiú 'Cód Eiticí agus Dea-Chleachtais do Spórt Leanaí in Éirinn' agus tá sí ag cur oideachas frithdhópala, taighde agus tástálacha chun cinn. Tá Comhairle Spóirt na hÉireann ag tabhairt faoi thaighde suntasach a éascú chun go mbeidh eolas ar fáil nuair a bheidh cinní á ndéanamh agus chun monatóireacht a dhéanamh ar chomh maith is atá ag éirí léi. Aithníonn an Chomhairle an tábhacht atá le teicneolaíocht chumarsáide nuálach nua-aimseartha agus tá www.irishsportscouncil.ie forbraithe mar fheithicil ina mbeidh lucht spóirt, oiliúnóirí, riarthóirí, daoine deonacha agus aon duine a bhfuil suim acu i bhforbairt spóirt in ann rochtain a fháil ar eolas cuí a bhaineann leis an gComhairle agus spóirt laistigh d'Éirinn.

 

Downloads